ACCOUNTANT // บางนา

2017.07.04

ประเภทธุรกิจ TRADING - MACHINERY
ตําแหน่ง ACCOUNTANT
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน บางนา

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-30
  • ภาษา


1.เพศ หญิง อายุ 25-30 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีเท่านั้น
3.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5.เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท หรือ พิจารณาตามประสบการณ์
ธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในโรงงาน สถานที่ทำงาน สวนหลวง

สอบถามเพิ่มเติมที่ จินตนา 081-8271442
*** ส่ง email โดยตรงมาที่ : jintana@personnelconsultant.co.th ***