Sale: Female/ Age:31/ Bangkok

2013.12.18



ไทย : หญิง ( 31 ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • ภาษาอังกฤษ: สื่อสารได้ดี ญี่ปุ่น: พื้นฐาน (น้อย)
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการSale Representative, Sale Coordinator
  • อาชีพหลัก-ประสบการณ์ Sale มากกว่า 6ปี
  • เงินเดือนที่ต้องการ40000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพ
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย