Job Fair & University

2016.11.08


บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจและการตอบรับจากน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานและตำแหน่งงานที่น่าสนใจ อาทิเช่น


  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) คณะวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

  • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น


  • นอกจากนี้ เพอร์ซันแนลฯ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมสัมนาแนะนำบริษัทสำหรับน้องจบใหม่จากสถาบันต่างๆ

    รวมถึงสัมภาษณ์น้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปี 4 สาขาภาษาญี่ปุ่นด้วย