เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ” การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน ” ณ อาคารรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล

2017.03.17

บริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซันแตนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง ” การปฏิรูประบบบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน “

จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม


ณ หอประชุม อาคารรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล


นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเรื่องแรงงาน การหางานของเราในตัวแทนภาคเอกชนค่ะ