เปิดรับ ผู้จัดการฝ่ายผลิต — Production Manager

2019.02.22ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Frozen Foods
ตําแหน่ง Production Manager
เงินเดือน 40000-50000
สถานที่ทํางาน SAMUTSAKORN

Detail

รายละเอียดของงาน 1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ 4. ควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. สนับสนุนและรักษามาตรฐานและการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 6. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหาร เช่น นโยบาย , เป้าหมาย เป็นต้น


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา Good command in English

ผู้จัดการฝ่ายผลิต — Production Manager
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย อายุ 35ปี ขึ้นไป
– ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานการผลิต 3-5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอาหารแช่แข็ง (Frozen food)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ เช่น ISO9001-2015, HACCP, GMP, BRC,FSSC
– มีความรู้ เกี่ยวกับ Food Safety และมีความรู้ในการใช้เครื่องมื่อในการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed