เปิดรับด่วนๆ — Marketing Chinese skill [การทำเด็กหลอดแก้ว]

2019.03.26


ประเภทธุรกิจ Medical & Beauty [การทำเด็กหลอดแก้ว]
ตําแหน่ง Marketing [IVF]
เงินเดือน 30000-40000 (Commission)
สถานที่ทํางาน Bnagkok - Ekamai

Detail

1.รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วของบริษัท
2.รับผิดชอบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการทำเด็กหลอดแก้วของบริษัท
3.รับผิดชอบการพัฒนาการตลาดและการเจรจากับลูกค้า
4.รับผิดชอบดูแลโครงการเพื่อพัฒนางาน, เศษรฐกิจ และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
5.วิเคราะห์ทางการตลาดที่ดี, ให้บริษัทได้รับข้อมูลสถานะทางธุรกิจเป็นประจำ, การเตรียมความพร้อมของอุปทานที่ถูกต้องตามแผนที่ต้องการเพื่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทให้มีพื้นฐานที่น่าเชื่อถือได้


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in Chinese & English

เปิดรับด่วนๆ — Marketing [การทำเด็กหลอดแก้ว]
1.เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป, สาขาบริหารจัดการ, การจัดการเชิงกุลยุทธ์, และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการประสานงานเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว
4.มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ในด้านเจริญพันธุ์และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี เข้าใจกฏระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์จัดการดูแลลูกค้า
5.มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนทางดานภาษาจีน

บริษัทร่วมทุนจีน บริการให้คำปรึกษาด้านความงาม ทำเด็กหลอดแก้ว
สถานที่ทำงาน เอกมัย – กทม.