ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคล (*สหภาพแรงงาน*)

2019.09.16


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURE - Plastics Sheet
ตําแหน่ง HR MANAGER
เงินเดือน 50000-90000
สถานที่ทํางาน BKK - Ladkrabang

Detail

ลักษณะงาน (อธิบาย)
1.กฏหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
2.บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่นการจัดทำข้อบังคับการทำงาน การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ.
3.วางแผนกำลังคนและสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสนับสนุนนโยบายทางธุรกิจ
4.บริหารงานสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI.
5.คัดเลือกบุคคลากร จัดทำสัญญาจ้าง และติดต่อประกันสังคม
6.จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และกำหนดนโยบายด้านผลตอบแทนและการจัดทำเงินเดือน
7.วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากรและกำหนดวิธีการประเมินผลการทำงานของพนักงานประจำปี
8.บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่นการจัดทำข้อบังคับการทำงาน การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ
9.บริหารระบบมาตรฐานสากล ISO.9001:2015,ISO.14001:2015
10.บริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
11.ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
12.ฝึกอบรม และให้ความด้านเทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
13.จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีและคนเก่งขององค์กร
14. คัดเลือกใบสมัคร ติดต่อและประสานงานกับผู้สมัครเพื่อการนัดสัมภาษณ์ ทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด

** ที่นี่มีสหภาพแรงงาน **


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 45-50

ภาษา Good command in English

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคล
คุณสมบัติ 1..เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed