ธุรการบุคคล//ประสบการณ์//ประจำงานอาคารกรีนทาวเวอร์ ถ.พระราม4//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

2020.01.07


ประเภทธุรกิจ โลจิสติกส์
ตําแหน่ง ธุรการบุคคล
เงินเดือน 20,000-25,000
สถานที่ทํางาน อาคารกรีนทาวเวอร์ พระราม4

Detail

1.จัดทํา Over Time ประจําเดือนของพนักงาน
2.จัดเก็บสถิติการขาด ลา มาสาย ( Time Attendance ) ของพนักงาน
3.จัดทํากระบวนการสั่งซื้อต่างๆ ( PO )
4.จัดทําและดูแลประสานงานประกนสังคม ( ยื่นเข้า-ออก,แจ้งรายงานอุบัติเหตุฯ)
5.ดูแลการต่อประกนภัยของบริษัท (รถบริษัท,ประกันอุบัติเหตุพนักงานและประกันภัยอื่นๆ)
6.ควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท ( Fix Asset ) เฉพาะสาขากรุงเทพ
7.จัดทํา,ควบคุม เอกสาร ISO ของสาขา
8.ควบคุมดูแลสวัสดิการพนักงาน
• จัดทําการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้พนักงาน
• จัดหาอุปกรณ์สํานักงานตามตําแหน่งงาน
• จัดทํายูนิฟอร์มของพนักงาน
• ดูแลประสานงานกองทุนสํารองเลี2ยงชีพ
• ทําแผนการตรวจสุขภาพประจําปี และควบคุมให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
• จัดทําและดูแลงานท่องเที่ยวประจําปี (ในบางส่วนงาน)


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 28-35ปี

ภาษา อังกฤษ(ปานกลาง)

บริษัทญี่ปุ่น ธุรกิจด้านโลจิสติกส์
เปิดรับตำแหน่งงานด้านธุรการบุคคล คุณสมบัติดังนี้

-เพศหญิง อายุระหว่าง 28-35ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ หรืองานบุคคล 2ปีขึ้นไป
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลางถึงดี
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft word, Excel, Power Point)

***สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ปิยะนันท์ 081-8896277 / 02-2608454 หรือทางอีเมล์ piyanan@personnelconsultant.co.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed