University on tour .. แรกพบก่อนจบ กิจกรรมเยี่ยมมหาวิทยาลัยและงานจ๊อบแฟร์


University on tour … ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย  

      ในทุกๆปี บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนลฯ ได้มีโอกาสไปเยี่ยนเยือนมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณทลอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนกลางงานกิจกรรมนิสิต คณะต่างๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทข้อมูลนักศึกษา น้องๆที่จะจบการศึกษา เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน รวมทั้งยังได้เข้าร่วมสัมนาแนะนำบริษัทสำหรับน้องจบใหม่จากสถาบันต่างๆ รวมถึงจัดสัมภาษณ์น้องๆที่กำลังศึกษาระดับชั้นปี 4 สาขาภาษาญี่ปุ่นด้วย

Seminar & Interview for Japanese Major  

จากการไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางบริษัทยังได้รับความกรุณาและโอกาสจากหลายๆสถาบัน ในการรับสมัครงานของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาโดยการไปเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์โดยตรงที่มหาวิทยาลัย ซึ่งก็เป็นอีกช่องทางสำหรับบริษัทในการหาพนักงาน ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพราะเป็นที่ต้องการของบริษัทญี่ปุ่น เป็นต้น หรือได้รับเชิญไปพูดสัมนาเกี่ยวกับการหางาน การเตรียมตีวสมัครงานกับนักศึกษาก่อนจบด้วย


JOB FAIR @ UNIVERSITY  

       นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมงาน JOB FAIR กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจและการตอบรับจากน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานและตำแหน่งงานที่น่าสนใจ อาทิเช่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาภาษาญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น

ภาพบรรยากาศงานออกบูธ Job fair มหาวิทยาลัยต่างๆ