รับสมัครงานตำแหน่ง: WAREHOUSE MANAGER

2021.05.17ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Welfare/ Hospital
ตําแหน่ง WAREHOUSE MANAGER
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail

Job Descriptions1. บริหารและควบคุมดูแลการปฏิบัติงนของพนักงานในการรับ/จ่าย/จัดเก็บ/ตรวจนับ ของคลังสินค้าให้บรรลุผลสำร็จเป็นไปตามเป้าหมายและ นโยบายของบริษัทฯ2. ควบคุมดูแลยอดสิค้าคงคลังของบริษัท ฯ และสินค้าฝากของลูกค้า ให้เกิดความถูกต้องแม่นยำอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมิให้เกิดความเสียหายจาก การเก็บรักษา3. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร4. ติดต่อประสานงานภายในแผนกและภายนอกกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ5. จัดทำและสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างสูงสุด


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 30-40

ภาษา English: Intermediate


Allowance:
1.ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน2.ผลิตภัณฑ์ยา/เวชสำอาง และส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน3.ประกันสังคม4.โบนัส5.ปรับเงินประจำปี6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (วันหยุดพักร้อน)7.เบี้ยขยัน8.เบี้ยเลี้ยง9.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน10.ค่าเดินทาง11.เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร หรือ งานแต่งงาน12.อบรมและพัฒนาตนเอง13.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14.เงินช่วยเหลืองานศพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Priyapat (Aum) เบอร์โทรติดต่อ: 084-387-3395, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed