Marketing and Sales Executives

2021.10.29ประเภทธุรกิจ Machinery
ตําแหน่ง Marketing and Sales Executives
เงินเดือน 25,000 - 45,000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25 - 45

ภาษา English - Business Level

Job Title: Marketing and Sales Executives

Department: Sale engineer

Job Purpose: เพื่อสร้างรายได้ และยอดขายให้กับทางบริษัท ทั้งในส่วนของเครื่องจักร อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และส่วนผสมอาหารในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงรักษาและสร้างฐานลูกค้าให้กับทางบริษัท และทำหน้าที่ในการร่วมวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์ กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการขายเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

Duties:

• บริหาร/จัดการด้านงานขาย เครื่องจักร อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• วางแผน ดำเนินการ ติดตาม รายงานผล และสรุปการขาย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลในด้านต่างๆ หลังการขาย

• วิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในตลาด และสร้างฐานลูกค้า

• วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขาย ตลอดจนติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์

• ดำเนินการร่วม/ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายบริการ และฝ่ายดูแลลูกค้า

• อัตราเงินเดือน : 25,000-45,000 / ตามประสบการณ์

Skills/Qualifications:

• เพศชาย อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี

• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ

(หากมีประสบการณ์ทางด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม หรือด้านงานขายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• มีความรู้ความเข้าในด้านเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร

• มีทักษะและประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ เครื่องจักร ส่วนผสมอาหาร ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ (หากมีประสบการณ์ในการขายในลักษณะโครงการ หรือการติดต่อกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• สามารถฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการเจรจาต่อรอง

• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และมีทักษะในการนำเสนองาน

• มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อศิริรัตน์ โทร 099-2615674 หรือส่งใบสมัครมาที่ sirirat@personnelconsultant.co.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed