รับสมัครงานตำแหน่ง: QC Assistant Manager

2021.11.18ประเภทธุรกิจ 【MFG】Automotive Parts
ตําแหน่ง QC Assistant Manager
เงินเดือน 40000-45000
สถานที่ทํางาน Chachoengsao

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา English: Intermediate


คุณสมบัติ/ประสบการณ์/หน้าที่รับผิดชอบ:
-ประสบการณ์ อย่างน้อย 7 ปี ด้าน สายงานตรวจสอบคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
-มีความรู้ด้านระบบ IATF 16949 เป็นอย่างดี และมีความรู้เรื่องเครื่องมือวัด
-มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการวัด และ การวิเคราะห์ทางสถิติ
-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์

หน้าที่หลัก
-กำหนดแผนงานรายปีของแผนก QC และ กำหนด Action Plan
-กำหนด มอบหมาย ติดตามการปฏิบัติงานของแผนก QC ในเรื่องการรับ Claim, การสุ่มตรวจชิ้นงาน, การตัดสินชิ้นงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนกสอดคล้องกับขั้นตอน การปฏิบัติงานและ นโยบายของบริษัทฯ
-ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจแก่ ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารระดับสูง
-สื่อสารให้พนักงานภายในแผนกได้เข้าใจถึงนัยสำคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร รวมถึงความสำคัญของ KPI ของ QC
-วิเคราะห์และตีความหมาย รายงานของ QC เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการภายใน หรือ เร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานเป็นที่สำเร็จ เช่น
กลุ่ม APQP ในการร่วมกำหนด SPEC สำหรับชิ้นงานใหม่
กลุ่ม ISO ในการร่วมกันกำหนดมาตรฐานการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
แผนก PD ในการขอสุ่มตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (ตามหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้)
แผนก MK ในการรับทราบข้อมูลความต้องการที่กำหนดโดยลูกค้า
-ประเมินเสริมสร้างความรู้ในสายงาน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงาน เห็นความสำคัญของการร่วมมือกัน
-ปลูกฝังแนวคิดด้านคุณภาพ ผ่านกิจกรรม KAIZEN และ QCC แก่พนักงานทุกคนภายในแผนกให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

สวัสดิการ:
-โบนัสตามผลประกอบการ (ปี 2020 : 4. เดือน)-เครื่องแบบ-รถรับ – ส่ง-ค่ารักษาพยาบาล-เบี้ยขยัน-ข้าวฟรีทุกมื้อ-กองทุนต่าง ๆ-อบรมดูงานต่างประเทศ -ตำแหน่ง Manager มีค่าตำแหน่งและสวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natcha เบอร์โทรติดต่อ: 087-069-0888, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed