เปิดรับสมัคร: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety)/ จบใหม่หรือมีประสบการณ์


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Textile/Garment
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety)
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน Bangkok (Ladkrabang)

Detail

รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมิณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงานของนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย 7.แนะนำ อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่ีอให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุ 11.รวบรวมสติถิ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 21-30

ภาษา English: Average


คุณสมบัติเพิ่มเติม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อายุ21-30 ปี
ภาษาอังกฤษ: ระดับปานกลาง พอสื่อสารได้

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ณัชชา 087-069-0888

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed