Senior Cost Acc


ประเภทธุรกิจ Textile/Leath/Garment/Cloth
ตําแหน่ง Senior Cost Acc
เงินเดือน 30,000-40,000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 35-40

ภาษา English (Business level)

รายละเอียดงาน
– ควบคุมบัญชีต้นทุนสินค้า คำนวณหาต้นทุนสินค้าชนิดใหม่ๆ ทำรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือทุกเดือน
– ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณราคาต้นทุนสินค้าในระบบ FG Compass
– ควบคุมและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุก 6 เดือน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงงาน เพื่อให้การตรวจนับสินค้าคงเหลือถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามหลักการควบคุมภายใน
– จัดทำรายงานอายุสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือและวัตถุดิบคงเหลือ ทุกสิ้นปี (Stock no Movement Report)
– จัดทำรายงานอัตราการหมุนของสินค้า (Inventory turnover) รายเดือน
– ทำรายงานสรุปผลต่าง สินค้าคงเหลือจากการตรวจนับจริง เปรียบเทียบกับ สินค้าคงเหลือในระบบWING พร้อมทั้งหาเหตุผลของผลต่างจากการตรวจนับ แนบประกอบรายงาน ทุก 6 เดือน
– ทำรายงานสรุป PL S&B Statement by segment ส่งต่างประเทศ ทุก 3 เดือน
– ทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิต (Processing Cost) รายเดือน และรายปี
– ทำการปันส่วนค่าใช้จ่ายโรงงานจากระบบ SAP เข้าต้นทุนการผลิตในแผนกต่างๆ โดยใช้ Excel และจัดทำสรุป ค่าใช้จ่ายของแผนกต่างๆ ในแต่ละเดือนให้ผู้จัดการญี่ปุ่น เพื่อคำนวณต้นทุนในระบบ FG Compass
– ทำรายงานสรุปต้นทุนการทำลายสินค้าคงเหลือจากคลังสินค้าวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป อะไหล่เครื่องจักร และกระบวนการผลิต เพื่อนำส่งสรรพากร
– จัดทำต้นทุนซื้อมาตรฐาน รายปีสำหรับระบบ FG Compass
– ควบคุมและตรวจสอบการรายการปรับปรุงสินค้า (Adjust Stock In-Out) ในระบบ Wing
– ทำรายงานสรุปของเสีย และรายได้จากการจำหน่ายของเสีย ทุกเดือน
– ประมาณการค่าใช้จ่ายโรงงานรวม ค่าใช้จ่ายโรงงานแยกผลิตภัณฑ์ ซิปและกระดุม ,ค่าเสื่อมราคา และยอดคงเหลือสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสม ในการจัดทำงบประมาณของบริษัทประจำปี
– สรุปค่าใช้จ่ายต้นทุนแยกผลิตภัณฑ์ ซิป และกระดุม ในงบการเงินของบริษัทรายเดือน
– ทำรายงานสรุปกำไรขั้นต้น จากระบบ(GP Compass) แยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ รายเดือน
– คุมบัญชีสินทรัพย์ของบริษัท
– ตรวจเช็คสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดซื้อในแต่ละเดือน
– อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
– มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
– มีประสบการทำงานด้านต้นทุนโรงงานโดยเฉพาะ
– สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี – ดีมาก
– สามารถเรียนรู้งานได้ด้วยตนเอง และ มีความสามารถด้านการนำเสนอ
– สามารถปฏิบัติงานที่สมุทรปราการ (บางปู) ได้

***********************************************************

ลงทะเบียนสมัครงาน ฟรี!!
https://www.personnelconsultant.co.th/register_jobseeker-th

หรือส่งเรซูเม่ (ภาษาอังกฤษ) kanokporn@personnelconsultant.co.th

#หางาน
#หางานบริษัทญี่ปุ่น
#หางานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#จัดหางานเพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์
#personnelconsultant

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed