ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคล (*สหภาพแรงงาน*)

2019.09.16ประเภทธุรกิจ MANUFACTURE - Plastics Sheet
ตําแหน่ง HR MANAGER
เงินเดือน 50000-90000
สถานที่ทํางาน BKK - Ladkrabang

Detail

ลักษณะงาน (อธิบาย) 1.กฏหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล 2.บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่นการจัดทำข้อบังคับการทำงาน การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ. 3.วางแผนกำลังคนและสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสนับสนุนนโยบายทางธุรกิจ 4.บริหารงานสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI. 5.คัดเลือกบุคคลากร จัดทำสัญญาจ้าง และติดต่อประกันสังคม 6.จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และกำหนดนโยบายด้านผลตอบแทนและการจัดทำเงินเดือน 7.วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากรและกำหนดวิธีการประเมินผลการทำงานของพนักงานประจำปี 8.บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เช่นการจัดทำข้อบังคับการทำงาน การประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ 9.บริหารระบบมาตรฐานสากล ISO.9001:2015,ISO.14001:2015 10.บริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) 11.ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 12.ฝึกอบรม และให้ความด้านเทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 13.จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีและคนเก่งขององค์กร 14. คัดเลือกใบสมัคร ติดต่อและประสานงานกับผู้สมัครเพื่อการนัดสัมภาษณ์ ทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ** ที่นี่มีสหภาพแรงงาน **


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 45-50

ภาษา Good command in English


ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบุคคล
คุณสมบัติ 1..เพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed