เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Senior IT

2020.10.07ประเภทธุรกิจ Beverage - Milk Tea
ตําแหน่ง Senor IT
เงินเดือน 35000-38000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 38-35

ภาษา Can communicate in English

ตำแหน่ง: Senior IT
******************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ควบคุมดูแลระบบ ERP (Dynamic NAV Business center) ให้มีประสิทธิภาพ
2.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน สามารถปฎิบัติได้จริง และพร้อมให้การตรวจสอบ
3.ทำการวิเคราะห์ระบบเดิมเพื่อหาปัญหาหรือจุดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับ Business model ใหม่หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
4.ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความต้องการ และ อุปสรรค หรือ ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับปรุงระบบงาน
5.มีความเข้าใจขั้นตอนในการพัฒนา Software development cycle ได้แก่ การเก็บ Requirement การ Sign off เอกสาร การออกแบบ Design การเขียนโปรแกรม การทดสอบ การติดตั้ง และ การฝึกอบรม
6.สามารถเขียนความต้องการของ user เป็น System Specification เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อได้
หรือ สามารถใช้ควบคุมงาน Outsource ได้
7.มีความสามารถในการทำโครงการ Project Management ได้แก่ การกำหนด Scope of work การทำงบประมาณ การควบคุมทรัพยากร กำหนดการ Time line แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างโครงการด้วยตนเอง หรือ นำเสนอแนวทางต่อผู้บริหาร เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
8.เข้าใจและออกแบบการเชื่อมต่อ(Interface) ระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดการซ้ำซ้อน และข้อมูลที่ถูกต้อง
9.ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
10.เป็นผู้ดูแลเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์
******************
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 3-5 ปีในงานโครงการ
3.มีความรู้เรื่อง มาตรฐาน IT Standard ต่างๆ เช่น ISO….. CMMI, ITIL เป็นต้น
4.มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ERP (Dynamic NAV Business center) หรือ ERP ตัวอื่นๆ
5.สามารถเขียนโปรแกรม Microsoft .Net program C, C++, Visual Studio รวมถึงภาษาที่ใช้กับ Web Programming เช่น Java PHP …. ฯลฯ
6.สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง เพื่อการติดต่อประสานงานกับ Programmer / Developer
********************

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed