เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง –WAREHOUSE MANAGER

2021.05.08ประเภทธุรกิจ Medical Clinic
ตําแหน่ง WAREHOUSE MANAGER
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 30-40

ภาษา English -Intermediate

คลินิกเวชกรรม คลินิกที่ดูแลรักษาผิวพรรณโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์ ทั้งใน และต่างประเทศ ผสมศิลปะความงาม และนวัตกรรมที่ทันสมัยจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา
*************************
Looking for WAREHOUSE MANAGER position as below ;

Qualifications
1. เพศชาย
2. อายุ 30-40 ปี
3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ Supply Chain
4. มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติการดูแลในสาขาต่างๆได้
6. มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Excel ได้อย่างเชี่ยวชาญ
8. มีความรับผิดชอบ ทัศนคติตีและสามารถยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน

Job Description Job Descriptions
1. บริหารและควบคุมดูแลการปฏิบัติงนของพนักงานในการรับ/จ่าย/จัดเก็บ/ตรวจนับ ของคลังสินค้าให้บรรลุผลสำร็จเป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายของบริษัทฯ
2. ควบคุมดูแลยอดสิค้าคงคลังของบริษัท ฯ และสินค้าฝากของลูกค้า ให้เกิดความถูกต้องแม่นยำอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมิให้เกิดความเสียหายจาก
การเก็บรักษา
3. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
4. ติดต่อประสานงานภายในแผนกและภายนอกกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ
5. จัดทำและสรุปรายงานต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างสูงสุด

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed