Sales Freight/ประจำออฟฟิศพระราม4/มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป/อายุ 25-35 ปี


ประเภทธุรกิจ FREIGHT FORWARDER,LOGISTIC WAREHOUSE BUSINESS
ตําแหน่ง Sales Freight(ประจำออฟฟิศพระราม4)
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน พระราม 4 กทม.

Detail

หน้าที่และควํามรับผิดชอบ 1.ดาเนินการตามแผนงานและวัตถุประสงค์ขององค์กร 2.หน้าที่และความรับผิดชอบ / Accountabilities ส่วนงานขาย 1 ค้นหาข้อมูลบริษัท /ผู้รับผิดชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อขอนัดหมายในการนาเสนอการบริการของทาง บริษัท 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ 3. จัดทาข้อมูลลูกค้า และ ประเมินศักยภาพลูกค้า 4 จัดทาใบเสนอราคาและนาเสนอผู้มีอานาจเพื่อลงนามอนุมัติราคา (Import, Export, Domestics, Warehouse) 5 นาเสนอราคาแก่ลูกค้าพร้อมติดตามความคืบหน้า/แนวโน้ม การอนุมัติราคาจากลูกค้า 6 เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย 7 ส่งใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัตจากลูกค้าไปยังแผนกที่รับผิดชอบ (Import, Export, Domestic, Warehouse)เพื่อดาเนินการต่อ 8 ติดตามผลหลังการขายเพื่อประเมินความพึงพอใจแก่ลูกค้า 9 สรุปรายงานประจาสัปดาห์, ประจาเดือน เพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหาร ส่วนงานสนับสนุน 1 ประสานงานกับสายเรือเพื่อตรวจสอบค่าขนส่งเรือในแต่ละปลายทางตามความต้องการของลูกค้า 2 จัดทาข้อมูล/ปรับปรุงราคาค่าขนส่งแต่ละสายเรือ/ท่าเรือ ไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบ (Export) 3 ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามการร้องขอ 4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมและระบบการบริหารต่างๆที่องค์กรประสงค์ใช้ 4.เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 5.สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการจัดทาระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา -สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Sales Freight

คุณสมบัติ
-เพศ : ชาย/หญิง
-อายุ : 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
-มีประสบการณ์การทางาน Sale อย่างน้อย 2 ปี
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (E-MAIL ,อ่าน ,เขียน)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี program Word , Excel , Outlook , Power point
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่และควํามรับผิดชอบ
1.ดาเนินการตามแผนงานและวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.หน้าที่และความรับผิดชอบ / Accountabilities

ส่วนงานขาย
1 ค้นหาข้อมูลบริษัท /ผู้รับผิดชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อขอนัดหมายในการนาเสนอการบริการของทาง บริษัท
2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
3. จัดทาข้อมูลลูกค้า และ ประเมินศักยภาพลูกค้า
4 จัดทาใบเสนอราคาและนาเสนอผู้มีอานาจเพื่อลงนามอนุมัติราคา (Import, Export, Domestics, Warehouse)
5 นาเสนอราคาแก่ลูกค้าพร้อมติดตามความคืบหน้า/แนวโน้ม การอนุมัติราคาจากลูกค้า
6 เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
7 ส่งใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัตจากลูกค้าไปยังแผนกที่รับผิดชอบ (Import, Export, Domestic, Warehouse)เพื่อดาเนินการต่อ
8 ติดตามผลหลังการขายเพื่อประเมินความพึงพอใจแก่ลูกค้า
9 สรุปรายงานประจาสัปดาห์, ประจาเดือน เพื่อนาเสนอแก่ผู้บริหาร

ส่วนงานสนับสนุน
1 ประสานงานกับสายเรือเพื่อตรวจสอบค่าขนส่งเรือในแต่ละปลายทางตามความต้องการของลูกค้า
2 จัดทาข้อมูล/ปรับปรุงราคาค่าขนส่งแต่ละสายเรือ/ท่าเรือ ไปยังส่วนงานที่รับผิดชอบ (Export)
3 ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามการร้องขอ
4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.เข้าร่วมกิจกรรมและระบบการบริหารต่างๆที่องค์กรประสงค์ใช้
4.เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
5.สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการจัดทาระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001

สวัดิการ
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-เบี้ยขยัน
-โบนัส
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันกลุ่ม
-อื่นๆ

ธุรกิจบริษัท : FREIGHT FORWARDER,LOGISTIC WAREHOUSE BUSINESS
ที่อยู่ :พระราม 4 กทม.
วัน-เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. และเสาร์เว้นเสาร์ครึ่งวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พนารัตน์ โทร 081-9020096 หรือส่งประวัติมาที่ phanarat@pcmt.in.th

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed