รับสมัครงานตำแหน่ง — LEGAL OFFICER

2020.12.28ประเภทธุรกิจ Manufacturing & Export Foods
ตําแหน่ง Legal Officer
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Nonthaburi

Detail

1. ดูแล และจัดทาเอกสารสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายของบริษัทฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. ให้คาปรึกษาพนักงานด้านสวัสดิการ ประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน 4. ติดต่อประสานงานกับชุมชน ร่วมถึงแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 5. วางแผนดูแล และติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ และปัญหาต่างๆของพนักงานในบริษัทฯ 6. ควบคุม ดูแลพนักงาน รักษาความปลอดภัย 7. รับผิดชอบงานสวัสดิการต่างๆ ดาเนินกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานมีความสุข และมีความสัมพันธ์ ที่ดีทั้งต่อองค์กรและต่อเพื่อนร่วมงาน ดาเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรม CSR 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-28

ภาษา Good command in English

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การถนอมอาหารบรรจุกระป๋อง กะทิ และผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล บรรจุกระป๋อง โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก
รับสมัครงานตำแหน่ง Legal Officer

*********************************
*ชายหรือหญิง อายุ 25-28 ปี
*ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
*มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านกฎหมาย และแรงงานสัมพันธ์
*มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน, กฎระเบียบข้อบังคับการทางานบริษัทฯ, การติดต่อราชการ และเข้าใจกฎหมายธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ
*สามารถสื่อสารภาษาอังกฤาได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed