รับสมัครAccounting Supervisor/มีประสบการณ์ AP- AR ,Inventory,Fix asset ,Costing/ใช้ Navision ได้/จ.ปทุมธานี


ประเภทธุรกิจ ผลิตและให้บริการซ่อมแซมและตกแต่งส่วนกังหันก๊าซร้อนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการบริการคุณภาพ OEM
ตําแหน่ง Accounting Supervisor
เงินเดือน 30,000-40,000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ ตรวจทานใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาและใบสั่งซื้อ 2. ตรวจสอบรายงานภาษี (ภงด 1,3,53,54 ภพ 30,36) 3. จัดทำรายละเอียดงบการเงิน 4. จัดทำรายการกระทบยอด AP / AR / Inventory / Fix asset / Costing 5. ตรวจนับสต็อคสินค้าประจำทุกเดือน 6. บันทึกรายการและตรวจสอบต้นทุน 7. ทำเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้และธนาคาร 8. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และ auditor 9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ30-40
 • ภาษาEnglish - basic

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
  -อายุ 30ปีขึ้นไป
  -มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป (AP / AR / Inventory / Fix asset / Costing)
  -ใช้โปรแกรมบัญชี Microsoft Dynamic NAV (Navision)

  หน้าที่หลักงานบัญชีและการเงิน

  -ตรวจสอบ ตรวจทาน เอกสารทางบัญชีและการเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและอำนาจอนุมัติของบริษัท

  -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีในระบบ NAV

  -ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ ถูกต้อง ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งบันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

  -จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

  รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบ ตรวจทานใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาและใบสั่งซื้อ
  2. ตรวจสอบรายงานภาษี (ภงด 1,3,53,54 ภพ 30,36)
  3. จัดทำรายละเอียดงบการเงิน
  4. จัดทำรายการกระทบยอด AP / AR / Inventory / Fix asset / Costing
  5. ตรวจนับสต็อคสินค้าประจำทุกเดือน
  6. บันทึกรายการและตรวจสอบต้นทุน
  7. ทำเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้และธนาคาร
  8. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และ auditor
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  ***สนใจสมัครงานติดต่อ จิติพร โทร.081-8680462 หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***