2024.02.12สัมมนา

เปิดโลกทัศน์ สู่เส้นทางอาชีพด้านภาษาญี่ปุ่น (Sripatum University)

“เปิดโลกทัศน์​สู่เส้นทางอาชีพด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารธุรกิจ”
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ อาคาร SBS School Of Business Administration Sripatum University ชั้น 9 เวลา 9.00 – 10.40 น.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 บ.เพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกทัศน์ สู่เส้นทางอาชีพด้านภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารธุรกิจ” โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการประกอบอาชีพด้านภาษาญี่ปุ่นในอนาคตและเพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์จากการเรียนภาษาญี่ปุ่น

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบริษัทญี่ปุ่นก่อนที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย รวมไปถึงโครงสร้างของบริษัทญี่ปุ่น ตำแหน่งงานที่มาแรงในปัจจุบัน วัฒนธรรมและมารยาทการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นด้วยค่ะ