นโยบายความเป็นส่วนตัว

ภาพรวม

เราจัดทำภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเป็นอย่างดีในแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ กรุณาอ้างถึงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำศัพท์เฉพาะทั้งหมดเป็นไปตามคำจำกัดความในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราคือใคร? เราคือ บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นแอล, ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา

รายละเอียด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณในเรื่องอะไรบ้าง? เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้แก่เราผ่านบริการของเรา
 • ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม เนื่องจากคุณใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลซึ่งได้รับมาจากบุคคลภายนอก

รายละเอียด

ทำไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูลนี้? เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:
 • การให้บริการของเรา เช่น การลงทะเบียนสร้างประวัติในการบริการของเรา การค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมเพื่อการสมัครงานของคุณ การจัดการสัมภาษณ์ของคุณกับว่าที่นายจ้าง
 • การบำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา เช่น ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ ระบบแจ้งปัญหาเพื่อการพัฒนารูปแบบการใช้งานบริการของเรา
 • การให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณ เช่น แสดงการแนะนำบริษัทและงานที่ ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณโดยอิงจากประวัติของคุณที่ให้ไว้เพื่อการใช้บริการของเรา
 • การพัฒนาบริการใหม่ๆ เช่น  พัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ของบริการของเรา หรือบริการใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลการใช้งานหรือจากการสอบถามคุณ
 • แสดงโฆษณา เช่น แสดงบริการด้านต่างๆที่คุณต้องการหรือบริการใหม่ของผู้ที่ลงโฆษณากับเราที่คุณอาจจะสนใจ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เช่น ตรวจวัดและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานของคุณและปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลดังกล่าว
 • ติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น แจ้งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา การตอบคำถามของคุณ
 • ปกป้องเรา ผู้ใช้งานของเรา และสาธารณะ เช่น การตรวจจับ การป้องกัน  การฉ้อโกง การคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และปัญหาทางเทคนิคซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรา คุณ ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือสาธารณะ การสืบสวนหรือการจัดการกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เพื่อการวิจัยหรือสถิติเชิงวิเคราะห์ เช่น การรวบรวมและแสดงข้อมูลทางสถิติของผู้สมัครงาน การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านประสิทธิภาพของผู้สมัครแต่ละคนในสาขาอาชีพที่ต่างกัน รวมไปถึงการศึกษาปัจจัย ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการสมัครงานของผู้สมัครงาน

ข้อมูลบางประเภทจำเป็นที่จะต้องให้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเข้าทำสัญญากับเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับเรา หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา คุณอาจไม่สามารถใช้บริการของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

รายละเอียด
เราแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง? เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้แก่:
 • บริษัทในเครือของเรา
 • ลูกค้าของเรา ได้แก่ ว่าที่นายจ้างที่รับสมัครพนักงาน
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการความช่วยเหลือในการดำเนินการของเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก

รายละเอียด

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด? เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะหมดความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเมื่อคุณขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา

รายละเอียด

สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง? คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รวบรวมและเก็บไว้ ดังนี้
 • ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้แก่เรา
 • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ติดต่อเรา คุณอาจติดต่อเราได้ผ่านผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนของเรา

รายละเอียด

1. บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน จัดเก็บ และโอน (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการหรือสินค้าของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการของเรา”) โดยเราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา

1.1 เราคือใคร? เราคือ บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียน อยู่ที่ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นแอล, ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เรามีบริษัทในเครือดังต่อไปนี้ (“บริษัทในเครือของเรา”)

 • บริษัท วาย ลิงค์ จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา โคซึโคซึ จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารจัสมิน ชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น ไทย นิปปอน เฟลโลชิป จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารจัสมินชั้น 12 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โปรดทราบว่าเราจะยึดคำนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในการพิจารณาว่าข้อมูลใดคือข้อมูลเป็นหรือไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตลอดเวลา

1.3 ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเราเท่านั้น ในส่วนข้อมูลใดๆที่คุณได้ให้หรือเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกอื่นใดนอกจากเรา โปรดอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นแยกต่างหากโดยบุคคลภายนอกนั้น

1.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในบางครั้งคราว เราจะแจ้งการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้คุณทราบผ่านบริการของเรา หรือวิธีการอื่นใดตามที่เรากำหนดในกรณีที่เราปรับปรุงเป็นจำนวนมากหรือในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลใช้บังคับเมื่อเราประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่เปลี่ยนแปลงนั้นในบริการของเรา

2. ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม?

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่คุณให้เราผ่านบริการของเรา

 • ข้อมูลประวัติเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ใบรับรองการจ้างงาน ทักษะและคุณสมบัติ ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน) วันเกิด เพศ รูปถ่าย ข้อกำหนดเรื่องงานที่ต้องการ (เช่น ตำแหน่งงาน เงินเดือน ประเภทธุรกิจ พื้นที่ รวมถึงความต้องการอื่นๆ) ผลการสอบวัดระดับต่างๆ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
 • ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับเรา เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเรา รวมถึง การสอบถาม คำติชม และการติดต่ออื่นมายังเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
  คุณอาจเลือกให้ข้อมูลที่มีลักษณะละเอียดอ่อนของคุณแก่เราผ่านบริการของเรา เช่น ข้อมูลทาง เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน เราจะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้หากปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่สิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ

2. ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวม เมื่อคุณใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลการใช้งานเช่น วันและเวลาเข้าใช้งาน หน้าที่เข้าชมแอพพลิเคชั่นและกิจกรรมของระบบ อื่นๆ ประเภทของบราวเซอร์ ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านคุกกี้ (cookie) บีค่อน (beacon) แท็ก (tag) และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกันซึ่งสร้างและรักษาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์เจาะจง
 • ข้อมูลอุปกรณ์เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณเข้าถึงบริการของเรา รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น รุ่น ซอฟต์แวร์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ
 • ข้อมูลธุรกรรม เช่น รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณในบริการของเรา รวมถึงประเภทบริการที่คุณร้องขอหรือจัดหาวันและเวลาของบริการที่ให้บริการ

3. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

 • ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการภายนอกแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบ ถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้บริการภายนอก การแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกทำขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม

3. ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

3.1 เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการบริการของเรา
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เช่น เราเก็บรวบรวมชื่อ อีเมลและข้อมูลอื่นๆ สำหรับใช้งานบริการของเรา
 • เพื่อบำรุงรักษา และพัฒนาบริการของเรา
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา เช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณแจ้งมาผ่านระบบติดตามระบบล้มเหลว และ ระบบแจ้งปัญหา หรือเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณใช้บริการของเราเพื่อพัฒนารูปแบบ การทำงานของบริการของเราและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้มากขึ้น
 • เพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณ
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณ เช่น เราให้บริการการแนะนำบริษัทและงานที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณโดยเฉพาะ
 • เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาบริการใหม่ๆ เช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา การสอบถามจากคุณ หรือผลการตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ
 • เพื่อแสดงโฆษณา
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสดงโฆษณา เราอาจจะแสดงโฆษณาที่ปรับแต่ง ให้เหมาะกับตัวคุณจากความสนใจของคุณ เช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติของคุณจากการใช้บริการของเราและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการแสดงโฆษณาที่คุณอาจจะสนใจ
  - เราจะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับตัวคุณจากข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
  - เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ให้กับผู้ลงโฆษณา เช่น ชื่อของคุณ หรือ อีเมลเว้นแต่คุณขอให้เราดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อวัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์และวัดผลว่าบริการของเรานั้นถูกใช้งานอย่างไร เช่น เราวัดผลและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานของคุณในบริการของเราเพื่อปรับแต่งบริการของเรา เรายังใช้ข้อมูลโฆษณาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณากับเราสามารถเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขาได้
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น เราแจ้งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ เราตอบกลับการสอบถามจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณให้กับเรา เช่น อีเมล นอกจากนี้ ถ้าคุณติดต่อเรา เราจะบันทึกของคำขอของคุณเพื่อช่วยในการจัดการปัญหาที่คุณเจอ
 • เพื่อปกป้องเรา ผู้ใช้ของเรา และสาธารณะ
  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องเรา คุณ ผู้ใช้งานรายอื่น หรือสาธารณประโยชน์ เช่น เราใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณสำหรับการตรวจจับและการป้องกันจากการฉ้อโกง การคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสืบสวนหรือการจัดการกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุไว้ในข้อ 5. ด้านล่างนี้

3.2 ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเราหรือ ในการเข้าทำสัญญานั้น เช่น ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องระบุโดยคุณในหน้าลงทะเบียน คำขอใช้บริการของคุณอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการบางส่วนของเรา

4. การเปิดเผย การแบ่งปัน หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รับตามประเภทดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของเรา
 • ลูกค้าของเรา ได้แก่ ว่าที่นายจ้างที่รับสมัครพนักงาน
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
 • ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล หรือบริการแพลตฟอร์มสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก

4.2 เว้นแต่ผู้รับตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่กรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 5ด้านล่างนี้

4.3 เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทในเครือของเรา หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่นอกประเทศไทย เมื่อเราโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลนั้น เรารับรองว่า จะจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบางประเทศที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนั้นอาจจะไม่มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอในระดับเดียวกับที่มีตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศไทย

5. ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคำนึงถึงฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง เราคำนึงถึงหลักกฎหมายดังต่อไปนี้ (หนึ่งข้อหรือหลายข้อ) นอกเหนือจากความยินยอมของคุณเท่าที่มีสามารถใช้ได้

 • การปฏิบัติตามสัญญา/การเข้าทำสัญญา
  ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการถูกประมวลผลบนพื้นฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ หรือเพื่อการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว เช่น เราจำเป็นต้องขอให้คุณให้อีเมลของคุณสำหรับใช้งานบริการของเราตามที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาบริการที่เราทำกับคุณ
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ฐานทางกฎหมายที่สองที่เราใช้คือ ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกปฏิบัติตาม ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงการดำเนินการบริการและธุรกิจของเรา การบำรุงรักษาและการปรับปรุงการบริการของเรา การรักษาความปลอดภัยในบริการของเรา เช่น การโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือ โฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก การให้บริการโฆษณาของเรากับลูกค้าของเราตามหน้าที่ของเราในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้า ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ถูกแสดงไว้ในข้อ 3 ด้านบน เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อผลประโยชน์นั้นไม่ได้ละเมิดต่อผลประโยชน์ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ
 • การวิจัย หรือสถิติ/การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ ฐานทางกฎหมายที่สามที่เราใช้คือ ความจำเป็นสำหรับการทำวิจัยหรือสถิติ หรือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น เราอาจสร้างสถิติที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ธุรกิจของบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของเราเองหรือบุคคลภายนอก เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อมีมาตรการในการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคุณที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วเท่านั้น
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
  ฐานทางกฎหมายที่สี่ที่เราใช้คือ ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เราจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • การป้องกันอันตราย/การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในบางกรณี เราอาจมีความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ หรือผู้อื่น หรือเราอาจจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

6. เราทำอย่างไรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

เราประสงค์ที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นรวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ การจำกัดการเข้าถึง การมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า แม้ว่าเราจะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่ไม่มีเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอปพลิเคชันออนไลน์ การส่งผ่านข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายใดจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

7. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา ระยะเวลาเก็บโดยเฉพาะเจาะจงนั้นจะถูกกำหนดโดยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ เช่น ถ้าคุณเป็นผู้ใช้บริการในบริการของเรา โดยปกติเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 10 ปีนับแต่วันลงทะเบียนกับเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการตั้งข้อเรียกร้อง การปฏิบัติตามระเบียบ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

8. สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

เมื่อเรารวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 • ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ขอดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้กับเราเว้นแต่ จะมีข้อห้ามตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่เป็นประโยชน์กับคุณ (ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่กระทบต่อการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้ทำขึ้นก่อนการถอนความยินยอมนั้น)
 • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณไม่พอใจกระบวนการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้

9. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเรา ที่นี่ หรือคุณอาจติดต่อเราผ่านการติดต่อที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ตัวแทนของบริษัท
บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นแอล, ยูแอล ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

shigoto@personnelconsultant.co.th
66 (0) 2260 8454
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ [10.5.2021]