2023.11.28กิจกรรม

สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2023

สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2023

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของทุกปี บ.เพอร์ซันแนลคอนซัลแตนท์ฯ จะมีไปเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ที่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณทล  เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนักศึกษาและข้อมุลการจบการศึกษา รวมถึงการฝึกงาน หรืองานจ๊อบแฟร์ เป็นต้น สำหรับเดือนพฤศจิกายน  จนท.ของเราก็ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่มาหลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะ

ซึ่งทางบริษัท ขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าพบและต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ

09.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

09.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย สาขาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา

23.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา

22.11.2023 สวัสดีปีใหม่และพบอาจารย์ฝ่าย Workinteg มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต)

24.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ , กองพัฒนากิจการนิสิต และะสาขาภาษาญี่ปุ่น ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

24.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ , กองพัฒนากิจการนิสิต และะสาขาภาษาญี่ปุ่น ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

24.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ , กองพัฒนากิจการนิสิต และะสาขาภาษาญี่ปุ่น ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

27.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น และฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น และฝ่ายแนะแนว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและบริการ ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

27.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย สาขาภาษาญี่ปุ่น ม.บูรพา

27.11.2023 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาลัยอัสสัมชัญ

2023.12.01 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2023.11.30 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะการโรงแรม โครงการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2023.11.30 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะการโรงแรม โครงการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2023.12.12 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ฝ่ายแนะแนวและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2023.12.12 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย ฝ่ายแนะแนวและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2023.12.12 สวัสดีปีใหม่และเยี่ยมมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร