2024.04.03กิจกรรม

KMITL Japanese Business Major Job Fair 2024 โครงการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา

KMITL Japanese Business Major Job Fair 2024  โครงการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทางบริษัทเพอร์ซันแนลฯ ได้เข้าร่วมออกบูธงาน Job Fair “โครงการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา2566” ณ ห้องประชุม 701 (บุนนาค) ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เวลา 13.30-16.00 น.  โดยได้รับความสนใจจากน้องๆคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้ามาสอบถามตำแหน่งงานและสมัครงานกันอย่างมากมายค่ะ

นอกจากทางบริษัทเพอร์ซันแนลฯ จะได้ร่วมออกบูธกับสถาบันแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์บริษัทและได้ให้คำปรึกษา แนะนำตำแหน่งงาน พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆที่ไดันำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีค่ะ