2023.07.28Column

สัมนาและแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมเยี่ยมมหาวิทยาลัย l แนะแนวนักศึกษา l งาน Job Fair

ในทุกปี บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ  ได้มีโอกาสไปเยี่ยนเยือนมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณทลอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่วนกลางฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะต่างๆ เช่น สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและอัพเดทข้อมูลนักศึกษา การแนะแนว ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน รวมถึงยังได้มีการรับน้องจบใหม่จากสถาบันต่างๆ

 

นอกจากการไปเเยี่ยมเยียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆแล้ว  เรายังได้รับเชิญในการเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น การทำงานบริษัทญีปุ่่น  การเตรียมตัวหางานและปัจฉิมนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานก่อนจบการศึกษา

 

โดยเราได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดีจากอาจารย์ นักศึกษาจากทุกสถาบันค่ะ

หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ

 

มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆที่ได้เข้าร่วมสัมนาที่ผ่านมาค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN – KMITL)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

งานศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น J-Education Fair 2023

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ll การเตรียมความพร้อมในการหางานหลังจบการศึกษา [2023.02.24]

J-EDUCATION FAIR2023 ll แนะแนวการหางานบริษัทญี่ปุ่น [2023.02.11]

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ll แนะแนวการหางานทั้งในไทยและญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษา [2023.02.07]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาภาษาญี่ปุ่น [2023.05.19] / สถาบันโคเซ็น (KOSEN - KMITL) [2023.03.16]

มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน) ll การเตรียมตัวสำหรับไปปฏิบัติงานจริง [2023.07.21]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ ll การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี สาขาภาษาเพื่อธุรกิจ ll การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น [Seminar : ZOOM]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ll การเตรียมความพร้อมสำหรับการหางานและการทำงานบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาจบใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ll รู้จักบริษัทญี่ปุ่น มารยาทพื้นฐานและวัฒนธรรมการทำงานองค์กรญี่ปุ่น [On site & Online]

มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาภาษาญี่ปุ่น ll รู้จักบริษัทญี่ปุ่น มารยาทพื้นฐานและวัฒนธรรมการทำงานองค์กรญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาภาษาญี่ปุ่น ll การเตรียมความพร้อมในการหางาน มารยาทและวัฒนธรรมการทำงานองค์กรญี่ปุ่น